תכנית הלימודים

מספר הנקודות הנדרש לקבלת תואר בתכנית: 122 נקודות זכות, מתוכן:
12 נקודות זכות בקורסי הליבה במדעי הרוח הדיגיטליים;
54 בקורסי חובה ו-8 בקורסי בחירה בחוג למערכות מידע;
48
נ"ז בקורסים בחוג נבחר במדעי הרוח.קורסי הליבה במדעי הרוח הדיגיטליים

שנה א' – מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים (4 נ"ז)

שנה ב' – בחירה של 4 נקודות זכות מבין הקורסים הבאים (לדוגמה):
טקסט בעידן הדיגיטלי (2 נ"ז)
כלים חישוביים לניתוח חברתי, מרחבי וגיאוגרפי (2 נ"ז)
סוגיות נבחרות ביישומים מוסיקליים ומוסיקולוגיים במדעי הרוח הדיגיטליים (2 נ"ז)
ועוד

שנה ג' – סמינר לבחירה (4 נ״ז), לדוגמא:
השפעת מדעי הרוח הדיגיטליים על מדעי הרוח
(4 נ"ז)

חקר ההיסטוריה של השיח, הרעיונות והמושגים בעידן המידע (4 נ"ז)
הרמנויטיקה דיגיטלית והמפנה המרחבי-דיגיטלי במדעי הרוח (4 נ"ז)
ועוד

הלימודים בחוג למערכות מידע
Screen Shot 2017 05 21 at 16.27.15

סמינריון פרויקט:
קורס חובה ייעודי (קורס החובה הקיים, מותאם בתכנו למדעי הרוח הדיגיטליים):

הסטודנטים יבצעו פרויקט גמר ייעודי בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים, בהנחיה פרטנית משותפת של מנחה מן החוג למערכות מידע ומנחה מן החוג בפקולטה למדעי הרוח בו הם לומדים, כאשר במסגרת הפרויקט תפותח מערכת מידע רלוונטית לתחום מדעי הרוח הנלמד. בכך יותאם פרויקט הגמר המקובל בחוג למערכות מידע, בו מפותחת מערכת מידע עבור לקוח כלשהו, לצרכי התחום. היקף הקורס יהיה כהיקפו בתכנית הדו-חוגית עם כל חוג – 4 נ"ז.